Solrosens samarbete med Kriminalvården

Solrosen har lång erfarenhet av att samverka med Kriminalvården kring frågor rörande föräldraskap och barnperspektiv. Solrosen föreläser om barnperspektivet och barns behov på Kriminalvårdens interna utbildning för kriminalvårdens olika professioner.

Häktet Göteborg

Solrosen besöker häktet Göteborg en dag i veckan och erbjuder intagna föräldrar samtal kring sin familjesituation. Detta brukar uppskattas stort och vara avlastande för den enskilda individen.

Syftet med samtalen är att ge information om Solrosens verksamhet och det stöd som finns för dennes familj. Inte sällan handlar samtalen om vikten av att ge barnen därhemma åldersadekvat information om situationen.

Häktet Borås

Solrosen besöker häktet Borås en förmiddag varannan vecka och erbjuder intagna föräldrar samtal kring sin familjesituation. Detta brukar uppskattas stort och vara avlastande för den enskilda individen.

Syftet med samtalen är att ge information om Solrosens verksamhet och det stöd som finns för dennes familj. Inte sällan handlar samtalen om vikten av att ge barnen därhemma åldersadekvat information om situationen.

Anstalten Högsbo

Varannan vecka besöker Solrosens familjepedagoger anstalten Högsbo och ger intagna föräldrar information om vår verksamhet samt möjlighet till samtal. Syftet med samtalen är att problematisera kring sitt föräldraskap och sin kontakt/avsaknad av kontakt med sina barn. De intagnas relation till deras barn kan se mycket olika ut. Allt från att inte ha någon som helst kontakt med barnen till god kontakt och goda föräldraegenskaper. Varje situation är unik.

Anstalten Sagsjön

Solrosen har sedan länge ett upparbetad samarbete med anstalten Sagsjön. På Sagsjön har samarbetet gynnats av att anstalten arbetat aktivt med barnperspektivet i verksamheten. Detta beror delvis på att anstalten tar emot kvinnor och medföljande barn. Familjepedagoger från Solrosen har under åren varit en resurs för anstalten för att tillgodose kvinnors och medföljande barns särskilda behov.  Solrosens familjepedagoger har även haft som uppgift att beakta barnrättsfrågan på anstalten och funnits som samtalsstöd för samtliga av de intagna mödrarna. I dagsläget finns Solrosen på plats en dag i veckan och vi erbjuder mödrar med medföljande barn spädbarnsmassage. Syftet är att stödja föräldrar i sin anknytningsprocess med barnet och att ge redskap att tyda barnet signaler och därefter svara upp på barnets behov.

Anstalten Borås

Varannan vecka besöker Solrosens familjepedagoger anstalten Borås och ger intagna föräldrar information om vår verksamhet samt möjlighet till samtal. Syftet med samtalen är att problematisera kring sitt föräldraskap och sin kontakt/avsaknad av kontakt med sina barn. De intagnas relation till deras barn kan se mycket olika ut. Allt från att inte ha någon som helst kontakt med barnen till god kontakt och goda föräldraegenskaper. Varje situation är unik

Skogome anstalten

Solrosens kontakt med anstalten Skogome är oftast kopplad till särskilda ärenden. Vi för en löpande dialog med brottsofferslussen på anstalten Skogome för samråd i olika ärenden utifrån våra olika professioner och kompetenser.

Föräldragrupper på anstalter

I samarbete med Kriminalvårdens personal organiserar och leder vi regelbundet föräldragrupper på anstalterna Högsbo, Sagsjön och anstalten Borås. Det planeras även för att vi ska vara med och leda  föräldragrupper på Skogome. Samtliga i Solrosens personal är utbildade i Kriminalvårdens gruppledarutbildning i föräldramaterialet "För våra barns skull".

"Föräldragrupper är till för att stödja föräldrar i föräldraskapet och syftar till att ge bra förutsättningar för barnens utveckling och uppväxt. Genom samtal och reflektion, tillsammans med andra föräldrar och med utgångspunkt från forskning, erfarenheter, filmer, texter och olika övningar , ges ökad kunskap om barns utveckling och behov och föräldrarnas betydelse." (Från manualen)

Vid önskemål  medverkar vi också  i föräldragrupper på anstalter utanför Göteborg, där vi informerar om vår verksamhet samt pratar om föräldraskap och barns behov.

Barnombud på anstalt

Alla Kriminalvårdens häkten, anstalter och frivårdskontor har minst ett Barnombud. Ett Barnombuds uppgift är att ge stöd till barn, till intagna och dess föräldrar samt bevaka barnrättsfrågan inom Kriminalvården. Solrosen har kontakt med Barnombuden på anstalterna och häktena i Göteborgs närområde, för att gemensamt kunna stötta barnens familjer. Om du är Barnombud utanför Göteborg och vill veta mer om hur vi kan samarbeta, så är du välkommen att höra av dig. 

Följeslagarverksamhet

Solrosens personal kan vara följeslagare åt barn som har en förälder eller annan familjemedlem i häkte eller på anstalt.
Vi vet att en del barn, av olika anledningar, inte kan besöka sin mamma eller pappa. Syftet med Solrosens följeslagarverksamhet är att barnet/barnen ska ges möjlighet att träffa den familjemedlem som är frihetsberövad. Förutsättningen för att vi ska åta oss uppdraget som följeslagare är att det finns en önskan från barnet/barnen och deras vårdnadshavare, och att besöket sker på frivilliga grunder. Inför uppdraget gör vi en ingående bedömning av att barnets bästa är i främsta rummet. 

Umgänge mellan barn och förälder

Vi på Solrosen träffar ibland barn som av olika skäl inte kan eller vill besöka föräldern på fängelset. Solrosen kan då fungera som en mötesplats där barn kan träffa sin frihetsberövade förälder. En förutsättning för att ett möte ska ske är att det är barnets önskan, att barnets bästa har beaktats och att inga andra hinder föreligger.

Frivården

Många av frivårdens klienter är föräldrar. Det finns olika sätt att avtjäna straff i frivården på och därmed olika sätt som barnet kan komma i kontakt med frivården. En del påföljder i frivården påverkar barnets vardag direkt och kan ge upphov till olika reaktioner. Exempelvis kan det vara svårt för ett barn att förstå att en förälder som är dömd till  intensivövervakning med elektronisk kontroll, (fotboja), inte kan följa med på fotbollsträningen. Det är viktigt att barnet får information om att föräldern har fotboja och vilka regler som föräldern måste följa. 

Det finns möjlighet att boka in Solrosens familjepedagoger för möten med frivårdsklienter på Frivården, men också i våra egna lokaler på Solrosen. Konsultationer med personal sker också i olika ärenden.

Om du vill veta mer om kriminalvården gå in på:

https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/till-barn-och-unga/