Möten i ögonhöjd sedan 1952.

Vision och uppdrag

Vi arbetar varje dag mot visionen "Ett värdigt liv för alla". Vårt uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap. För att göra detta möjligt arbetar vi med diakonal handling, diakonal mobilisering och diakonal opinionsbildning. Med diakonalt arbete menas socialt arbete på kristen grund. 1. Diakonal handling

Det är handlingen som räknas. Därför vill vi göra handfasta och konkreta insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. Vi vill hjälpa akut men också leda vidare till långsiktig social förändring.


2. Diakonal mobilisering

Om förändring ska ske behöver många vara med. Därför vill vi mobilisera den potentiella kraft som finns hos privatpersoner, i kyrkor, föreningsliv, företag och i det offentliga. Tillsammans kan vi åstadkomma det omöjliga. 


3. Diakonal opinionsbildning

Utifrån vår värdegrund vill vi föra en samhällspolitisk dialog som medverkar till positiva förändringar för dem vi arbetar med. Vi vill också vara språkrör för de människor vi möter och skapa plattformar där målgruppen själv får komma till tals i frågor som angår deras liv.

Vårt mål

Vi ska vara en katalysator för socialt engagemang. I skärningspunkten mellan kyrka och samhälle arbetar vi tillsammans för att upprätta människor och bidra till en positiv samhällsutveckling

Vår värdegrund - möten i ögonhöjd

Vi är en organisation för socialt arbete på kristen grund. Den kristna grunden är en drivkraft till att lindra människors nöd och ger inspiration till att främja ett rättfärdigt samhälle. Kyrkan och den kristna tron kan också bidra till att skapa positiv förändring i människors liv.

Vår organisation är öppen för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det viktiga är att man vill arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag. 

Socialt arbete sedan 1952

Vår historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn i början av 1900-talet. Emigrantmissionen lindrade nöden bland alla de människor som samlats för att gå ombord på amerikabåtarna. När emigrantströmmen sinade fortsatte hjälpen till hemlösa och utslagna i stadens hamnkvarter runt Nordstan och kring Järntorget. 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa - Räddningsmissionen. I huset på Husargatan i Haga kunde man få ett värmande mål mat eller ett par begagnade skor. I hamnen fanns möjlighet att övernatta i en av Fyrbåksexpressens sovvagnar.  
 
Under åren har organisationen utvecklats vidare och arbetar idag brett med sociala frågor på kristen grund. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att verksamheten alltid förändras.

Säg ett beslut som inte berör ett enda barn

Vi är stolta över att vara en barnrättsorganisation. För oss innebär det att barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. Barn ska bemötas med respekt och vara delaktiga i beslut som rör dem. När man funderar på vilka beslut som inte berör ett enda barn så inser man att barnrättsfrågor och ett barnperspektiv behöver genomsyra allt vi gör på ett eller annat sätt. 

Barnkonventionen ligger till grund för barns rättigheter och för att den ska bli mer konkret i vårt arbete har vi tagit fram åtta barnrättsprinciper. Dessa principer hjälper oss att implementera och utveckla arbetet i våra olika verksamheter. Du kan läsa mer om våra barnrättsprinciper här:

Våra barnrättsprinciper