Räddningsmissionens Integritetspolicy

Syfte 

Räddningsmissionen vill att du skall känna dig trygg i alla kontakter med oss. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Räddningsmissionen följer dataskyddsförordningen (GDPR) och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och att inte spara dem längre än nödvändigt. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra marknadsanalyser.

Policyn gäller i alla sammanhang, när du besöker vår hemsida, när du är i kontakt med oss via e-post, sociala medier eller via annat elektroniskt forum m.m.

Policyn gäller oavsett hur du kommer i kontakt med oss: som gåvogivare, deltagare, brukare, gäst, anställd, volontär, samarbetspartner eller bara allmänt intresserad. 

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Insamling av personuppgifter 

Räddningsmissionens uppgift är att ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet, såsom alkohol och annat drogmissbruk, segregation, isolering, förnedring och förtryck, utslagning, arbetslöshet, ekonomisk och social fattigdom.

Många av Räddningsmissionens verksamheter är helt eller delvis beroende av gåvor från privatpersoner och organisationer. Relationen till våra givare, enstaka som återkommande, är därför viktig för att vi ska kunna uppfylla vår uppgift. 

Om du till exempel skänker en gåva till oss kan Räddningsmissionen komma att samla in dina personuppgifter. 

Personuppgifter kan komma att samlas in, om det är nödvändigt, vid följande tillfällen:

 1. För att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, avtal, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 2. När du registrerar dig som givare eller skänker en gåva
 3. Vid anmälan eller beställning av tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler
 4. Om du kontaktar oss via e-post, telefon, post eller sociala medier
 5. När du besöker vår webbplats/webbshop
 6. När du skriver på en deltagarlista i någon av våra verksamheter eller vid aktiviteter
 7. Vid anställning, praktik eller som volontär

Räddningsmissionen kommer därutöver löpande att hämta uppdaterade uppgifter om dig via Skatteverket och Statens Personadressregister (SPAR) för att rätt uppgifter om dig skall finnas tillgängliga. Anledningen till detta är att vi alltid vill ha så uppdaterade uppgifter som möjligt om våra givare. Detta för att kunna skicka information till dig som gett en gåva och för att den informationen inte ska komma till fel person.

Behandling av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du tillåtelse att Räddningsmissionen registrerar, lagrar och behandlar uppgifter i enlighet med det syfte som är avsett.

När ditt samtycke krävs för en behandling ska Räddningsmissionen alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke.

Den rättsliga grunden för Räddningsmissionens insamling och behandling av personuppgifter grundas huvudsakligen på intresseavvägning, samt i vissa fall med stöd av samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra arbete kring följande områden:

 1. Givarservice
 2. Information
 3. Administration
 4. Deltagarhantering

Om du upplever att du inte har fått tillräcklig information om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på adressen som finns i slutet av policyn.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. Räddningsmissionen kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation till oss, samt en tid därefter, beroende på ändamål. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 36 mån. Radering av personuppgifter sker då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för givarhistorik eller analyser. Viss information kan komma att sparas längre för att tillgodose myndighetskrav och lagstiftning.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Räddningsmissionen kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kan lämnas ut till externa parter som ska behandla dem för Räddningsmissionens räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet. Dessa kan vara IT-leverantörer, tryckeri eller andra tjänsteleverantörer som vi har personuppgiftsbiträdeavtal med. Det är dock alltid Räddningsmissionen som ansvarar för behandlingen och de externa parterna får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Räddningsmissionen har instruerat dem om. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att; (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten; (b) tillvarata Räddningsmissionens rättsliga intressen; eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Var behandlas dina personuppgifter?

Räddningsmissionen strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Räddningsmissionen vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Behandling av barns personuppgifter

Räddningsmissionen samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. Räddningsmissionen rekommenderar vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till Räddningsmissionen, använd våra kontaktuppgifter som finns i slutet av policyn.

Information om kakor (cookies) och annan teknik:

Uppdaterad information om hur Räddningsmissionen använder kakor och liknande teknik och om hur du kan hantera kakor (cookies) på dina egna enheter ska alltid finnas publicerad på webbplatsen.

Säkerhetsåtgärder

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. 

Dina rättigheter som registrerad

I syfte att få mer kunskap om dig som givare och för att kunna ge relevant marknadsföring, kommunikation och erbjudanden till dig kan Räddningsmissionen komma att behandla dina personuppgifter genom så kallad profilering, exempelvis selektering eller segmentering. Du har rätt att säga nej till att få brev, e-post, sms eller andra utskick med uppmaningar om att skänka en gåva. Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta vår givarservice och

be oss lägga in en spärr. Du kan även spärra dig från adresserad direktreklam i brevlådan genom NIX adresserat på swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/.

Kontaktuppgifter Givarservice:

Om du inte vill att Räddningsmissionen kontaktar dig med givaruppmaningar, hör av dig till vår Givarservice: maxi.fiedler@raddningsmissionen.se eller använd våra kontaktuppgifter som finns i slutet av policyn.

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som Räddningsmissionen behandlar och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). 

Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, använd våra kontaktuppgifter som finns i slutet av policyn.

Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

Rättelser, begränsningar och radering:

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade.

I vissa fall kan det vara så att vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Rätt till dataportabilitet 

Under Dataskyddsförordningen har en registrerad person rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade. Detta gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Räddningsmissionen gör en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet från fall till fall.

Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i att du har lämnat ett samtycke till behandlingen har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke, använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller använd våra kontaktuppgifter som finns i slutet av policyn.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet:

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) tillsynsmyndighet.

Förändringar av integritetspolicy

Om denna integritetspolicy ändras kommer Räddningsmissionen att publicera den justerade integritetspolicyn på https://raddningsmissionen.se/personuppgifter.

Kontakt

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter, frågor eller vill kontakta oss angående denna policy hör av dig till:

Räddningsmissionen
Personuppgifter
Västra Hamngatan 7C
411 17 Göteborg